اصل احوال شریف 


آبان ماه برج عقرب وایی و خبری از بارو نی
کولرا  همیطور رون

خوری از اوری سفید ری سر کوه امیر دیون هم نی