پیامبران  وانبیا الهی (ع)  و امامان (ع) و حضرات آیات(مجتهدین مسلّم ومراجع  عظمی)حضرت  

 آورده اند از همیشه.درسته. بجا .


اُمــّا

اُمــّا اخیرا  دریار اندن(باب شده)  سی (برای) بازیگر تئاتر یا توی مصاحبه با فلون بازیکن اخراجی 


یا بازیکن کارت قرمز یا مصاحبه با فلون کاسب گرانفروش ! میگن :حضرتعالی چندفصل قرارداد داشتی؟

آیا حضرتعالی این مشکل را با مسئولین امر درجریان گذاشتی؟شایعاتی هست که میگویند حضرتعالی چنین
 دستوری داده ای؟

دی (دیگه) حتا از کلمه (جنابعالی ) هم استفاده نمی کنن!! ظاهرا  اُفت و کسر شان  هن سیشو!!

یا فلانی یه مداحی هن سی خُش میگن حضرت فلان !

وضعیت  (دکتر) و(مهندس ) هم همیطور که  هرکی به هرکی رسی میگن!
حــلا خوووب  دِل هاین آیا ایطور دُرُستِن؟ نظر شما چن؟

کی جنابه   و کی حضرت؟ آیا سلسه مراتبی باید باشد یا هرکی وهرکی؟