چه بُچه ی پاک ومظلومی. حیف ..حیف .یکیشو که  معتاد  واویدن یکیشو هم مدتی هن توی منطکه ندیارن 


..آواره یِل وَل. امُا با وجود معتادیشو   هنی هم <<وجودشو>> هِن . عیدفطری ئوم دی  ..سلام و تواضع ..


هنی به رسم  و رسوم  او  دوره زمونا   جُمه ی  نو    ئش بر کرده وی ..ریشا هم  مکینه ..ادکلن  هم سرجاش .

 
حقا که از خیلی  سالمهاش  تمیزتر بی. آدم  اصیل همیشه  اصیل هِن...


زارغلوم زارمَح عیوَض (بواشو )  خداش بیامرزا  تا زنده  بی  هَمَش جَرّ و  مُرافه و دومَندوش بی شَیهمسایه هاش.  هر روز خدا و سال ماه دراز  توی  اداره  و پازگاه و دادگا  ...


شَی بُچاش غافل وایی  ..چارتا مُوینه هم بدبختاودن  ...ری جَرّ مُرافه بواشو  بنده خداییش  جُرات ناکرد 


دِر خونِشو بِزِند...


یَک رو بنده خدای ئش گُته یی : خالو زارخلوم ! ..مُکّو ایذاتی...اِسرات هاکو.. او دنیا خدا خُش  سِزاشو میدتزارخلوم اِش جواب واده ای:  او دنیا همه مو  گیر هسیم ..فایده ش  نی...تو ئی دنیا حقم میگرم..


آخر هم سکته اش زَت.