بعد سلام علیک واحوالپرسی  اِش گُت  خالو  خیر بِشد ..اینجا ..اُم گُت  خیر بونی ایشاله

..هابله . بنده زاده اومو اُوردِن ..سالِکیش هِن  بلکه دوا درمونیش هاکُنن.

دَسیش  وُ ریشِش کِشی واِش گُت  ها طفل معصوم ..

هِنی 8 سالِش ناوُدِن.. زنده وَرخِدیم  و  چه چیا که  اومو نِدی!!


 دوره ی ما که نِه  سالِکی بی ونِه مالِکی!!

 اوم  گُت خالو  راسی چطو نبودِن ؟! اوسا که  مِثِ حِلا مردم  امکاناتی اِشو نبودن . بلانسبت نِه حمومی نه دوشی 

  نه  توالیتی نه سیفونی! ..

اِش گُت هابله  بلانضبَت  حموم و دوش و دسشوری   نِبی 

اُمّا آدم تو وُلات بی اوسا!!  جی سنگِ چینی   تُنگ بی

وچاله و بریک ( نوعی افتابه که فلزی بوده است )!!بعضیها همو تُنگ

و کُلِّه شو هم نبی !! پِسِ خاری  ..هیمه ای..


اُمّا آدم تو ولات بی خالو ..هفتاد سال از خدا عُمرُم گِرتِن   ..شکر خُدا

یه نُکُتّی ری لارُم نُفتیدِن خالو.. با  ایکه مردم


حِیّودار  بودَن و اُ از گِلکِنیشو وامیخورد   ااومّا  پاک ..پاک بی ..کِسی

جُراتش نبی بلانضبَتِ حاضرون ورفتگون  کِسی

 جراتِش نبی  خِلال ( فضولات انسانی) توی ولات پِشکاکوت!! مثل

حِلا نبی که  از سِر شوم تا حِلا  کثافِت آدمی و

مُرخی به اِسم کود از اصفهون و..کوله هاکُنَن بارَن توی ولات ..اوسا

ضیفیا تا ده فرسخ خونه یاشو جامَر میکرد..


اوم گُت  خالو اوسّا که  ایی اداره چیا نِبوسَن کِش تی یِنا

وامیگِرتِن؟؟!! اوسا که نه بهداشتی بودن نه شورا نه شهرداری و..

اِش گُت  هابله   به ظاهر ایی دَفتر و دَستَک ِ بهداشت وغیر ذالک

نبودن  اُمّا   وُلات صاحاب بهنو  اِش بی.

مرحوم حاج ابول بی و  صاحابداریش.خداشو بیامُرزا..آدم بردخو جرات

هاکوت بلانضبت گُوی آدم  از صدفَرسخی کوله 

هاکوت بارِت تو مَحَل ..!!؟ مردم مِریض هاکونَن؟!! اِبدا  ..اِبدا..حُکمِش

بی ..تِلَگدونا جمع آوریشو میکرد..اُ کثیف دِر


 
 خونه کِس رُ نِبی خالو..مرحوم میرزا محمود هم خیلی زحمِتِش

کِشی سی منطکه بردخو خالو  خداش بیامرزا..

حِلا همه امکاناتی هِن و بچ وبُچبار مریض هِسَن و سالِک و اِسال

و..مُبتلا !! همه سرطونی و مریضی کَلبی و سکته مغزی وکلبی..!

سیلاکو خالو جای سالکی نُکُتّی ری دَس و پِرمو میونی؟!!

اوم گوت خالو نه ..ایشاله که همیشه سلومَت بِشی و خدا سایه ات

ری سر بُچات نگه دارت  .و اوم ادامه دا که :

راسی خالو .  حِلا که ماشالاه  خدا زیادترشو هاکوت  ئی هَمه  

صاحاب بهنو  اومو  هِسن!!! هر آدمی یک میزی و

 

 دفتر و دَستِکی و ماشینی و   هرکسی  سی خُش پا توی پَری وا

مارِِت!!! رَفت و اندی  ولی دَس و پِرِ

طفل معصوم جای آوادی ریش نی..همش


سالک و اسهال .. شو 10 تن 10 تُن کثافت آدمی و مرخی وارد

بردخو وامبیت و کسی جلوش نمیگرت!!


تاش مِزبی جوابُم هادِت که مُنشیش چِرِّمو  دا  که نوبت شمان و جَلّی دکتر میتِش بِشیت!!


اوما همش با خوم فکر میکنم سی چه  با ئی همه صاحاب بهنو و  ئی همه پشه و سالک و اسهال و ..

خواهران و برادران

مقصد تهران است

خانم حمیده خیرابادی  امروز 31 فروردین رحمت خدا رفته است
 

 

مراسم خاکسپاری او در سکوت خبری در ۳۱ فرودین در بهشت زهرا برگزار شد.