اِش گُت  سیلاکو چه ماشینی سوارِن ایی کِلَک!! چِکِده پیلشو هِن که ماشین ( BMW)  ملیونی سوارهِن اِگ تو ولات خومو کسی سوار وایی.. ها!!


اوم گُت سیش خالو صاف صادِک مِبَشا ..ویمو تا وُنِخیما..خالو  پیلی که توی بردخو هِن هیچ جای مملکت  هَشت یِک

شو نی خالو!  آدم سراغُمِن توی همی  ولات  که ملاظِه بفرما ماشین بی ام و   که هیچِن کارخونه BMW  اِش میشاند بخرت

اِش گوت  : خو چطو بُچشو یا خوشو یه ماشین دُرُس حسابی سوار نیسَن ؟

اوم گوت : خالو ماشین  تاشین که هیچ. زن  و بُچِشو  سال تا سال  یه اُ بایِنگون  (خورشت بادنجان)سیر نمیخورد!! حِلا تُت میت

 ( بی ام و )200 ملیونی شی پای بُچِش وُنِت!!!

صاف صادک هسی خالوآ..در حاشیه خبرها

در خبرها امده بود هفته سلامت در شهرستان دیر از طریق پخش 4000 بروشور وتراکت بین مردم گرامی داشته شد!


سلام علیکم خالو


هفته سلامت هان؟!!!

اداره بهداشت دیّر هان؟!!!

 (گلاب به روی همگی)چها روز دیگر آغاز آوردن صدها تُن فضولات وکثافات انسانی و حیوانی به  مزارع بردخون است .کار زشتی که همه ساله در نبود نظارت مسئولین بهداشت دّیر  توسط سودجویان تکرار شده و از رهگذر عدم عمل به وظایف  مسئولین   خسارات و فجایع  دردناکی بر سلامت مردم بردخون خصوصا نوزادان وارد می آورد.شیوع  بیماریهای عفونی اسهالهای وبایی  سالک گرفتن نوزادان در محله های   جنوب  و شرق بردخون تنها بخشی از فجایع واثرات ننگین و شرم آور کردار زشت عده ای سودپرست  کشاورزنما می باشد.

باید منتظر بود و میزان (فاصله )بین شعار با عمل را در رفتار مسئولین بهداشت به نظاره نشست..