عبارت ؛

اش وردا که esh varda ke

یکدفعه ریخت . وردا کردن  بمعنی ریختن است
اما نه ریختن عادی. ریختنی که اولا ؛
ناگهانی باشد عنصر اصلی است .
ثانیا؛ ریختن حاصل نوعی واژگونی باشد. 
مثال آبی که از ظرفی می ریزد با واژگونی ناگهانی ظرف
در زبان دشتی  واژه ریختن موجود است :اش ری اتesh rey yat 
ریختش
اما اش وردا کرده   . نوعی خاصی  از ریختن است