می پرسند اوضاع بازار  تماته امسال 96 

پیش بینی  و توصیه :

تاتو میشان بکارین  هابله 


سال گوتن و بازار  پاییز و زمستون قطر  با دینار  در انتظار تماته یاتو .

سم ممنوع  که ضرر میکنید و  قطر وایگردوند 

مال بد بیخ ریش صاحابش