اللهم انی افتتح الثنا بحمدک 

سلام علیکم خالوا
ماه مبارک رمضان هم رسی . ماه مبارک و روزه و مقاوله و دعاهای افتتاح و جوشن کبیر و مجیر
به یاد مقاوله های قدییییم ..یاد مناجات  مرحوم شیخ جواد