امسال ان شاءالله. خیا گوتن خالو  گوتتتت


اما.  اما . . مار. افعی. هم زیادن. سیلی که امت.  مار زیادی ش آوردن. . مار. از. کوه وسووخزار ا. . 

اتیاطاکنی خالو  بقول او  ش گون بی کرفول