سوزن توربو نخر  . اصلا نخر. . دنا  اگر میخوری صبر کن حوصله کن. دنیا اتوماتیک توربو.  اسفند بخر نظرم از اچ سی بخترن  . موتور اچ سی  تیوقایفو  اچ سی  تست پایداری نداره  یه چی من درآوردی .