سلام علیکم خالوآ  

گرما هم کم کم پابر وامیت از منطقه و  میشیت جاش و سرما میدت هابله