کری واوده    اصطلاحی است korry 

  معدل فارسی کری را بگو  خالو 

   شرطی شدن ؟؟!