کتاب روضه  یا مقتل خوانی خیلی مهمه . متاسفانه در شهرها  حتی اسمش هم اشو نشتن ..باید کاری هاکنیم تا  مقتل خوانی در مراسم شهرها هم باب شود .