مخو  سوسیس و کالباس و هومبر .

    وامخو نوشابه 

     نون خشکه خالیبخوو مخو اینا خالو .  آهازا  وامیگری ها ..سرطون 


      دی باخوتن خالو