اللهم انی افتتح الثناء بحمدک 


دعای افتتاح با صدای کی می پسندید