یا مجیر  
یا ملین الحدید لداود علیه السلام 
خدا توفیقی هادت ایی ماه رمضان  دعاها بخونیم و بهره بوریم..
  خدابیامرزاد شیخ جواد .مناجاتگو بردخو . نوای آخر که اش میخوند یا معبود بی زوال یا ربی خیلی باصفا  بی ..
 خدا بیامرزاد مشهدی غلومندو  لحن و آوای خاص و حزینی مناجات اش میگوت