خالو تو  حاضری بچ مردم  شی کارد بکشی ؟!

اش گوت نه . 
ام گوت خالو  تو حاضری بچ مردم شی سم بکشی ؟!

دی خیلی کفری واوی و اش گوت نع نع نع چه میگی تو ؟!

اوم گوت  خالو   سیچه سم سرطون زا  میزنی و تماته سوز  و  هندونه ؟!
نامرد  سیچه هندونه سمی با رنگ مصنوعی  و تماته رنگ مصنوعی سرطانزا میدی دست مردم سرطون واگرن ؟!
ایی سم ممنوعه  . کشنده مردمن خالو