هندونه هم دار و دوا میزنی سررررخ  ملعون . سرطون واگرن مردم.