طبق اعلام اداره استاندارد بوشهر  این روغن از علامت تقلبی استاندارد استفاده کرده.