هابله خالو سلام علیکم 

پ ری مردم باید اشو جا وع ری . 

پ ری مردم  نصیحت و وصیتشو فیده س نی. وعر  تا سرشو و سنگ بخورد  اوسآآااااااا