لنجی هم غرقاودن توو تیفونکو بد ضربه ای بی  هواشناسی اعتنا نمیکنن لنجیا  مال خومو نمیگما سالهان لنج و قایقا اخبار آور و هوای عربا میگرن اما اعتنایی درکار نی خالو که نی هابله . همه تیمو بی اعتنا واوسیم . کشاورزا خوشو میفهمنن توی شهریورماه وقت ضربه و تیفونن نه وقت کشت و زرع . اگر بکاری باد درو میکوتش هابله بقولی اما عتنا نمی کنند توی سنبله و اسد نه مال کشاورزی ان خالو ... قدیمیا یه چیشو میفهمدن خالو