رب انی مغلوب فانتصر   آیه 10 سوره قمر

 جی اوم خوند از بزرگی اشرگوته  که حتما  لازم نی دعا زیاد و طولانی بشد تا اثر هاکوت 

لازمن خالو که  آدم اخلاص اش بشد و صدق 

هابله اخلاص و صدق از صفات پیغمبرای الهی هن 

حضرت نوح همین دعاش که  با 4 تا کلمه  دعای با اخلاص و با صدق  اما  تمام زمین غرق آوی 

کلا  ما در قرآن دعاهایی می خوانیم که خداوند متعال فرموده این دعاها قرآنی است