1.      میگو  کیلو بیست هزار تومن خدا خوشش میت ؟!
      

    طرف از جونش از مالش خرج میکوت کارخونه میزند دامپزشک خرج دون مرغ و تلفات جوجه کشی و سالن استریلیزه و مالیات و پیل کارگر و نگهبان و برق و گاز و آب  بعد مرغ میدت کیلویی 7000 تومن یا 6000تومان  . 
خدا خوشش میدت  شما نه نون نه دون و چینه و آو میگو اتو ددن  فقط جمعش میکنن حلا پیل بنزین و تور  باید میگو هادی کیلو 20000 تومان ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
که چن ...