تا حلاتو  خوتو خرج آدم خر کردن خالو یا نه ؟ 
      

       تا حلاتو یاد. گرتن سی خر دلسوزی نکنی توو یا نه ؟!