گرگو:خالوجان بی مقدمه بی پرس و عرس بفرما  چن وض مکتب خونه ؟
  
خالو : بسم ا...الرحمان الرحیم الحمدلله رب العالمین .اللهم و انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی  و وفقنی للتی هی ازکی. عرضم و حضور خالوم که مکتب داری رونقش کمن نه مث قدیم 

گرگو: قدیم  که فرمایش میکنی یعنی کی خالو 

 خالو: گپم خیلی قدیم هم نی .تا همی 15سال تی تر. توی بردخو 4_5 تا مکتب خونه بی سی تعلیم  قرآن . 
گرگو: حلا چه ؟
خالو: حلا  دی نه . تاک پریکی هسن و نیسن. 
گرگو: چطو ؟ یانی مال چن . چطور همچی ان؟
خالو: زمونه عوض واودن خالو. 
گرگو : تعطیلی مکتب خونه یا بی رونقی مکتب خونه کومتاش درست ترن ؟
خالو: درست تر و عدل ترش تعطیلی هن نه بی رونقی . 
گرگو: چطو ؟!
خالو: الان خود مکتب دارا  مکتب نمی نند سی بچه مکتبی . باید مکتب خونه بشد تا مکتبی هم بیت .
گرگو: خالو چطو نی چطو مکتب خونه نی. همی خود جنابعالی چطو ات تعطیلاکردن. وض مالی خرابن یا جای مکتب نی یا آدمش نی .
 (ادامه مصاحبه با مکتب دار قدیمی  قسمت دوم در پست بعدی)