خالوآ سلام علیکم تقبل ا...اعمالکم 

جدیدا می یونیم که خومو  سی عید فطر  لباس جمه نو بر نمیکنیم. از تحریم و بی پلی و ..هم نی  .اتقاتاکو آدم پیلدارو  صاحب دو سه تا زریوه  دم دستگاه و دکون مغازه. میت نماز عید بو  سهک سمیتش فرن  . حاضر نبودن حمومی بشیت چه برسد و لواس نو. 
اگه جرات هاکنی و وختی سیش میگی خالو چطو ایطور؟ میگوت خالو عید واون نوروز !!!! دی کسی عید فطر جمه نو نمی پوشد
حالا میفهمی خالوآ چوم جوابش دا اوسالی ؟! نه شوخی نه راسی. اوم گوت خالو تو عید نوروزت هم اوم دی گوهی نبدی ! خجالت نمیکشی. نقشه هزار ولات ری جمه ات هن . 
تی تر  او (آب) نبی .دوش نبی. صاوون قالبی و  شامپو پرجک  و ..نبی. فوقش گل سر شور بی و صاوون خاکی پاکتی  اما نماز عید هر آدمی ات دسش وامبوسی یا روی بوسی  مییییدمی بوی خوش لباس نو . حااا نه عید فطرمو دیارن نه عید نوروزمو. 
راس و پاکش ما استان بوشهریها و بلکه تمو م جنوبیا عیدمو فقط عید فطر بودن و بس والسلام   لباس نو فقط سی عیدفطر بودن  نه عید دی 
اما حلا چه 

مثلا   سر حدها میگن عید نوروز و سفره 7سین وغیره  
اما  وضع ایسا  توی ولاتها واستان بوشهر چطوره.  از اینجا مانده از آنجا رونده 
مثل اساد. کلاغ و تقلید از کبک