یا ملین الحدید لداوود علیه السلام  
خالوآ مقاوله امسال می شی  چن وض .دعای مجیر و جوشن کبیر