عرق  ریش  شی  انده  یی  و  اِش  میگوت   :   اِگ  فلان  بباخِت !(ببازد) تیم فلان بهمان صدر جدول  یک هشتم ..فلان میشود بهمان  و..
  خووب   اِش سیلِشاکرد    و  اِش گوت   :  خالو  شی گِل بُرآآآ ..     بُچِت  شَروِنی  پاش نی . هی

  بباخِت بباخِت  !