سلا م خالوآ    حکایت صفرو حاجعلی اَلسَن  سیتو تعریفا کنم

50سال تیتَر  صفرو حاجعلی اَلسین  پیرمرد بلندی  صورت اُول  اُوله (آبله گون)

مجرد ورخدودن  وکار وشغلش دوره گردی (رَهکی )  خدابیامرز قد خُش هم آدم فِعلداری بودن

همیشه  اِش میگوتِن (تکیه کلام )

کاکا آکساری  آسپرینی
توی دِر بو نِتو  نی ؟!


ادامه شِن  پُست بعدی

المقناص  
ما رأیکم  فی هذا الملف ؟

 ما رایکم  فی هذا الملف؟(لو انت اخی العرب المسلم تشاهد وتزور هذا الوب

العرض من گُـرگو السووخی .ما رایک بهذا العمل یا اخی العرب

کار  بعضی عـرب چطور ؟ که بُنده می خرد سی بازی و تفریحش؟ شکار وکُشتن موجود زنده فقط از روی شکم سیری و بوالهوسی  کار دُرُستی هن؟