هَف - هَش  نفری  دُمِش  جَسِدَن  تا  شی باخا  اِشو   گِرِت 


و   اِشو   کَنگپَس  کِرد   و   اِشو  بُرد  تا  خِتینش (خَتنه اش) هاکُنَن !


  بُچ   بی  که17 سال   18سالش  واوده ای   اُما  ختین  اِش  نکرده یی  هِنی


  و  فراری   بی  و  زَهرِه تِرَک