اُمشو میشَی مندو دوتا  خیاسَردیش  اشکَست که اولی مجوک در اِمِت

 اُما  دومی سُرخ  و رسده  .میشی مندو میگوت نباید خیاسرد بعد شوم بخوریم

که مانع هضم وامیت  صبر هاکنیم چند ساعتی بعد شوم بخوریم ..

میگم که خیا سرد شو هم اندواِشته ( رفت وآمد)  و گیرکِشه  ( دردسر) دَس به آب

(دستشویی) رفتن اِش هن خالو

 ادامه شن

خالوآ نظر سنجی هم فعالن   دومن سمت چپ