ساعت از دو شو گذشتن ،ساعت از دو شو که بگذرد  دی  حتی صدای

ماشین کاچاکچیا  هم نمیت! شو ظلمات ظلمات. مو هسم و لاله خیاری  و دشت ولنواز!!

چندباری چراغ قوه ام روشن خاموش میکنم و کشافش توی لاله  خیاری می دوونوم (می دوانم)

از دیر صدای چنتا  تره میت ، بی اختیار با مُصه ی(دسته ) تبری که کنارم ندن چنتا  دله میزنم و

از لوکه میوم دومن تا یک تایری تش بزنم  تا صبح  بگرخت   جونداری نزیک ناییت ...

(ادامه شن)