سلام علیکم خالوآ  اصل احوال شریف

امسال تمام زمین های مرغوب دشتی و دیر وکنگون و برازگو  تمباک کار واوی!!!

کار و حرکت مشکوکی بی ! ملاظه بفرما یکباره تمام زمینها تمباک بکارن

تمباک (تنباکو) چه دردی دوا میکوت ؟  چه ارزشیش هن سی مملکت ؟

آدم  سراغم هن که  اش کارش جا وِشتن رفتن سراغ تمباک کاشته !!

اما جانب از الهی  غضب گرت بارون   بی موقع  و  اش تمباکا  پاک خراب کرد

جوری هم خراب واودن تمباکا که  بجای تمباک میگن تنباکو ( یانی تمباک ها کو ؟)!!!

حلا خومو هسیم  سی چه امسال همه تمباک شو کاشتن؟

جوابش  : تقاضا که باشد عرضه هست  قشر جوون  و قلیون میوه ای هن خالو  !!!

****************

واژگان دشتی :

برخونده    borkhundeh  

 لچ                       lech