* عید  خومو

مردم سرسامون دشتی تا کنگون و دیر و دمنالو  تا اهواز و آبادان و خرمشهر و بندعباس

وخت عید فطر  لباس نو  برشو میکرد و خونه ی یکدو  می رفتن و  بسکوت وشیرینی و

شربت مال عیدفطر بی نه عید نوروز.  عید نوروز  بزرگان  و مردم به یاد سالنامه  می افتدن

و مردم  هم اشو مزی بفهمن که سال ری پشت چن مار  یا  سگ ؟

ولی  چندسالی هن که رسم ورسوم  لباس نو  کرده  توی عید فطر  محق رفتن

 نه  عید فطر لباس نو  بر میکنن  و نه عید نوروز !!

**  سریال پایتخت 

قسمتای آخر بی که   شخصیت نقی (محسن تنابنده)  شی  (به) جاشوی سیاه پوست

اش گوت:  این شامپانزه چی میگه

این اهانت نیسن  خالو؟ !

به نظر شما خالوآ    دیالوگ  (این شامپانزه چی میگه )   آیا توی فیلمنامه بودن یا

بداهه گویی محسن تنابنده ؟ 

************* مصیبت زلزله منطقه دشتی شنبه وکاکی 20/1/92

با تسلیت به بازماندگان و دعای آمرزش رفتگان و شفای عاجل مصدومین حادثه

چیزی که خیلی مهمن اعزام فوری  تیم روانشناسان به منطقه مصیبت زده 

و  همت وسعی  در کاستن  و تسکین آلام روحی بازماندگان مصیب زده