سلام علیکم خالوآ

اصل احوال شریف


چِن وضعتو  خالوآ 

******مطلب اول  :****چنتا  کلوم  دشتی  :

یرد گشته  Yord gashte خنز  Khanz   ترخونده  (امر: بترخو   نهی : مترخو)   Torkhunde

اِدباری :Edbari  /    اِشم    Eshm / هیک !!!  HAIK    


*****مطلب دویم ******

فرق (هِیک :heik  با کسر ه)  با  (هّیک : HAIK   فتح ر)  چن خالو ؟

وختی  آدم  دشتی میگوت   هّیک ! چه فرقیش هن با وختی که میگوت   هِیک