سلام علیکم خالوآ اصل احوال شریف
خالو همولاتی  بی زحمت وبلاگی بساز خدمت برسیم مستفیض واویم 
خالو ما محروم مکو  قالب ساده یی  توی بلاگفا یا میهن بلاگ  بسازخالوجان


 
مراجم morajom     مجور Mojover    روچوع  Roochu


ولم walm       کنخو  kenekhu   زکل  Zokol