هُل(hol)      اُوسی(owsi)    چره(cherreh)   
مارگ (marg)     مُنجله (mojeleh)      جارونده (jarundeh) 
کَشت (kasht)