به به   به به !  هآع   ..


       اتکاتاکو ..

بوگذریم خالو .. چنتا کلوم دشتی بگیم  و  بشیم

 
*مووچ ِ گِنه یی اُفتِدن توو مردم  مو هم واگِرتم و ناچاک   .. شکرخدا بخترماودِن
 

**  کلوم دشتی:

وِرزک (verzak)


واوروو  waweru


گنعرماس  genar mas


دروشِده    deroshede