اش گوت خالو  خوروخت خوتو چیزی واودی ،نه مث ما کارگر و..

اگ دیپلمی اوم بی استخدام رسمی  وامبدم  ..

اوم گوت  هآآآآآآآآآ هآخالو  یادم هن خالو  سی خاطر 25صدم..

اگ دوره ی  ایسا بی ،دیپلم که هیچ

تو هم  سی خوت  لااقلش مهندسی  دکتری  چیزی بودی  ..


اییم گوت و خداحافظیم کرد و توی ره  شی خوموم  میگوت:

ایکده  بچ  مردودآیی ،ترک تحصیلش کرد ؛سی خاطر 25صدم

هابله  سی خاطر 25 صدم  !!

ایسا که کیلویی نمره میدن   نمره 2 گرتن باید اش هادی 16!!

 انواع  و اقسام مدرسه ها و دوره های  پیلی ..