تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی


اوسا هم همطور بی مامو  نمیفهمی . هابله. معلم کلاس پنجم  بلد نبی ریاضی  تعیلممو هادت .مامو نمیفهمی خالو. هابله. اوسا هم  فنسل (مداد)بدرد نخور بی ساخت چین هم بی . مامو نمیفهمی. فنسل که چکش (نوکش)میشکست ...


لنجی هم غرقاودن توو تیفونکو بد ضربه ای بی  هواشناسی اعتنا نمیکنن لنجیا  مال خومو نمیگما سالهان لنج و قایقا اخبار آور و هوای عربا میگرن اما اعتنایی درکار نی خالو که نی هابله . همه تیمو بی اعتنا واوسیم . کشاورزا خوشو میفهمنن توی شهریورماه وقت ضربه و تیفونن نه وقت کشت و زرع . اگر بکاری باد درو میکوتش هابله بقولی اما عتنا نمی کنند توی سنبله و اسد نه مال کشاورزی ان خالو ... قدیمیا یه چیشو میفهمدن خالو 


 بور خالو تا جی جوونی وازآویت  60سالت واودن دس واسون اداره نیسی مکو ایذاتی 


بور خالو  دست عهد وعیالت بگی زیارت خراسونی مشهدی قمی گردش و 
گردش سفر نمیشی و جهندم 
لااقل تو رکعت نماز قضا واخون 


قانون خووی هسن اما خیلی استثنا و تبصره اش هن   که اینا نه اونا نه ایی نه او نه ...


اتقاتاکو آدمن مال دوره دقیانوس هنی سرکارن و حاضر نیسن جاش هادت وو جوونی 

خالو برو بفکر آخرتت بش دو رکعت نماز قضا  جا با  ...خداش بیامرزاد 


بیت ا...عباسپور هم رفت ...خداش بیامرزاد ادامه مطلب

   اش گوت خالو ؛ کار نی 


    اوم گوت خالو: کار هن  ،کاردون نی 


      
  رب انی مغلوب فانتصر   آیه 10 سوره قمر

 جی اوم خوند از بزرگی اشرگوته  که حتما  لازم نی دعا زیاد و طولانی بشد تا اثر هاکوت 

لازمن خالو که  آدم اخلاص اش بشد و صدق 

هابله اخلاص و صدق از صفات پیغمبرای الهی هن 

حضرت نوح همین دعاش که  با 4 تا کلمه  دعای با اخلاص و با صدق  اما  تمام زمین غرق آوی 

کلا  ما در قرآن دعاهایی می خوانیم که خداوند متعال فرموده این دعاها قرآنی است