گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی

گرگو:خالوجان بی مقدمه بی پرس و عرس بفرما  چن وض مکتب خونه ؟
  
خالو : مکتب داری رونقش کمن نه مث قدیم 

گرگو: قدیم  که فرمایش میکنی یعنی کی خالو 

 خالو: گپم خیلی قدیم هم نی .تا همی 15سال تی تر. توی بردخو 4_5 تا مکتب خونه بی سی تعلیم  قرآن . 
گرگو: حلا چه ؟
خالو: حلا  دی نه . تاک پریکی هسن و نیسن. 
گرگو: چطو ؟ یانی مال چن . چطور همچی ان؟
خالو: زمونه عوض واودن خالو. 
گرگو : تعطیلی مکتب خونه یا بی رونقی مکتب خونه کومتاش درست ترن ؟
خالو: درست تر و عدل ترش تعطیلی هن نه بی رونقی . 
گرگو: چطو ؟!
خالو: الان خود مکتب دارا  مکتب نمی نند سی بچه مکتبی . باید مکتب خونه بشد تا مکتبی هم بیت .
گرگو: خالو چطو نی چطو مکتب خونه نی. همی خود جنابعالی چطو ات تعطیلاکردن. وض مالی خرابن یا جای مکتب نی یا آدمش نی .
 (ادامه مصاحبه با مکتب دار قدیمی  قسمت دوم در پست بعدی)    

     تا حلاتو  خوتو خرج آدم خر کردن خالو یا نه ؟ 
      

       تا حلاتو یاد. گرتن سی خر دلسوزی نکنی توو یا نه ؟!


خالوآ سلام علیکم تقبل ا...اعمالکم 


جدیدا می یونیم که خومو  سی عید فطر  لباس جمه نو بر نمیکنیم. از تحریم و بی پلی و ..هم نی  .اتقاتاکو آدم پیلدارو  صاحب دو سه تا زریوه  دم دستگاه و دکون مغازه. میت نماز عید بو  سهک سمیتش فرن  . حاضر نبودن حمومی بشیت چه برسد و لواس نو. 
اگه جرات هاکنی و وختی سیش میگی خالو چطو ایطور؟ میگوت خالو عید واون نوروز !!!! دی کسی عید فطر جمه نو نمی پوشد
حالا میفهمی خالوآ چوم جوابش دا اوسالی ؟! نه شوخی نه راسی. اوم گوت خالو تو عید نوروزت هم اوم دی گوهی نبدی ! خجالت نمیکشی. نقشه هزار ولات ری جمه ات هن . 
تی تر  او (آب) نبی .دوش نبی. صاوون قالبی و  شامپو پرجک  و ..نبی. فوقش گل سر شور بی و صاوون خاکی پاکتی  اما نماز عید هر آدمی ات دسش وامبوسی یا روی بوسی  مییییدمی بوی خوش لباس نو . حااا نه عید فطرمو دیارن نه عید نوروزمو. 
راس و پاکش ما استان بوشهریها و بلکه تمو م جنوبیا عیدمو فقط عید فطر بودن و بس والسلام   لباس نو فقط سی عیدفطر بودن  نه عید دی 
اما حلا چه 

مثلا   سر حدها میگن عید نوروز و سفره 7سین وغیره  
اما  وضع ایسا  توی ولاتها واستان بوشهر چطوره.  از اینجا مانده از آنجا رونده 
مثل اساد. کلاغ و تقلید از کبک 


 خالوآ سلام علیکم و تقبل ا...اعمالکم  تبریک تبریک خالو 

    
     توافق هسته ای هم عدلایی  شکر خدا   هابله خالو 


   یا ملین الحدید لداوود علیه السلام  

خالوآ مقاوله امسال می شی  چن وض .دعای مجیر و جوشن کبیر سلام علیکم خالوآ   ایی روزآ ملاحظه بفرما کومتا کارامو علی وارن خالوآ.  کومتاش کم کم  صدای کلنگ کلنگ پنکه سقفی میرسد  خالوا     ایمون باریم  و  آغاز  فصل  گرم 


    سلام علیکم خالوآ      اصل احوال شریفتو   خالوآ  


واتس آپ و وایبر و...
هابله خالو      


  شو   سحری      احمد غلو علو حیدو  بی  و   رجبو میش مح    بار کارچاق   بارشو  بی    بِرَس

 نِرَس
  برامسَن طو   رو (رود مند)  واوَن  قاطِرا شو   بُنیادشو  کِرد   فیرفیر کرده   .و زیپِلَک  .رجبو  اشگوت  احمد

 جلی  طوشو  واکو  ..
    
احمدو اش   گوت :  چن  چه   ..     رجبوش  گوت  جَل  واوه خالو   .   وُ  زور   طو    واودن   ..  احمدو   اش  گوت نِک  چه بی خالو؟   رجبوش گوت  :  هر چه  میگم   سیل   پِس   سِر  خوت 

وامکو   .او   کوره  کو    ات  دی  وِِل روو  ؟    ات  خورِش نکرد؟     همه پیوندها