تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی

    سلام علیکم خالوآ      اصل احوال شریفتو   خالوآ  


واتس آپ و وایبر و...
هابله خالو      


سلام علیکم خالوآ   ایی روزآ ملاحظه بفرما کومتا کارامو علی وارن خالوآ.  کومتاش کم کم  صدای کلنگ کلنگ پنکه سقفی میرسد  خالوا     ایمون باریم  و  آغاز  فصل  گرم 


  شو   سحری      احمد غلو علو حیدو  بی  و   رجبو میش مح    بار کارچاق   بارشو  بی    بِرَس

 نِرَس
  برامسَن طو   رو (رود مند)  واوَن  قاطِرا شو   بُنیادشو  کِرد   فیرفیر کرده   .و زیپِلَک  .رجبو  اشگوت  احمد

 جلی  طوشو  واکو  ..
    
احمدو اش   گوت :  چن  چه   ..     رجبوش  گوت  جَل  واوه خالو   .   وُ  زور   طو    واودن   ..  احمدو   اش  گوت نِک  چه بی خالو؟   رجبوش گوت  :  هر چه  میگم   سیل   پِس   سِر  خوت 

وامکو   .او   کوره  کو    ات  دی  وِِل روو  ؟    ات  خورِش نکرد؟     


  عرق  ریش  شی  انده  یی  و  اِش  میگوت   :   اِگ  فلان  بباخِت !(ببازد) تیم فلان بهمان صدر جدول  یک هشتم ..فلان میشود بهمان  و..
  خووب   اِش سیلِشاکرد    و  اِش گوت   :  خالو  شی گِل بُرآآآ ..     بُچِت  شَروِنی  پاش نی . هی

  بباخِت بباخِت  !


   خالوآ     امسال ماه روزه   مقاوله  کویا  هسین    مناجات گو  ولاتتو   کن خالوآ   نک  صدی کولرآ   وهمرت !!


مقاوله    با صفان   

خالو   چنتا کلوم  مینیسوم   می نازمتو  معناش بنویسن      

اُجید   ojeed
         مِچّه            meche       مَچه       mache           l
    سلام علیکم خالوا     


       چطهرین   ؟   وضع  و اوضاعتو    چن  خالو    

       فصل  و وخت   خیازرد  روو  هن    , سر لاله خ یری   و  ناتوری و   گراز   و    شوهای  رو   (رودخونه)   خالوآ    هابله     


      چنتا   کلمه دشتی   کوک (مناسب) ایی   فصل  می گم  سیتو  خالو   معنیش  با خوتو  :


     اُ هُر      ow hor      /    توتا    tow ta   /       خو   واجمب     khow wa jomb   /   جیل انده   jeel ande 


     کشت     kasht     
همه پیوندها