تبلیغات
گرگونامه

گرگونامه

دشتی هسیم و زنده ایم به زوون دشتی

  شو   سحری      احمد غلو علو حیدو  بی  و   رجبو میش مح    بار کارچاق   بارشو  بی    بِرَس

 نِرَس
  برامسَن طو   رو (رود مند)  واوَن  قاطِرا شو   بُنیادشو  کِرد   فیرفیر کرده   .و زیپِلَک  .رجبو  اشگوت  احمد

 جلی  طوشو  واکو  ..
    
احمدو اش   گوت :  چن  چه   ..     رجبوش  گوت  جَل  واوه خالو   .   وُ  زور   طو    واودن   ..  احمدو   اش  گوت نِک  چه بی خالو؟   رجبوش گوت  :  هر چه  میگم   سیل   پِس   سِر  خوت 

وامکو   .او   کوره  کو    ات  دی  وِِل روو  ؟    ات  خورِش نکرد؟     


  عرق  ریش  شی  انده  یی  و  اِش  میگوت   :   اِگ  فلان  بباخِت !(ببازد) تیم فلان بهمان صدر جدول  یک هشتم ..فلان میشود بهمان  و..
  خووب   اِش سیلِشاکرد    و  اِش گوت   :  خالو  شی گِل بُرآآآ ..     بُچِت  شَروِنی  پاش نی . هی

  بباخِت بباخِت  !


   خالوآ     امسال ماه روزه   مقاوله  کویا  هسین    مناجات گو  ولاتتو   کن خالوآ   نک  صدی کولرآ   وهمرت !!


مقاوله    با صفان   

خالو   چنتا کلوم  مینیسوم   می نازمتو  معناش بنویسن      

اُجید   ojeed
         مِچّه            meche       مَچه       mache           l
    سلام علیکم خالوا     


       چطهرین   ؟   وضع  و اوضاعتو    چن  خالو    

       فصل  و وخت   خیازرد  روو  هن    , سر لاله خ یری   و  ناتوری و   گراز   و    شوهای  رو   (رودخونه)   خالوآ    هابله     


      چنتا   کلمه دشتی   کوک (مناسب) ایی   فصل  می گم  سیتو  خالو   معنیش  با خوتو  :


     اُ هُر      ow hor      /    توتا    tow ta   /       خو   واجمب     khow wa jomb   /   جیل انده   jeel ande 


     کشت     kasht     
                         


                         ساد    


             

          


   


سلا م خالوآ    حکایت صفرو حاجعلی اَلسَن  سیتو تعریفا کنم

50سال تیتَر  صفرو حاجعلی اَلسین  پیرمرد بلندی  صورت اُول  اُوله (آبله گون)

مجرد ورخدودن  وکار وشغلش دوره گردی (رَهکی )  خدابیامرز قد خُش هم آدم فِعلداری بودن

همیشه  اِش میگوتِن (تکیه کلام )

کاکا آکساری  آسپرینی
توی دِر بو نِتو  نی ؟!


ادامه شِن  پُست بعدی


المقناص  
ما رأیکم  فی هذا الملف ؟

 ما رایکم  فی هذا الملف؟(لو انت اخی العرب المسلم تشاهد وتزور هذا الوب

العرض من گُـرگو السووخی .ما رایک بهذا العمل یا اخی العرب

کار  بعضی عـرب چطور ؟ که بُنده می خرد سی بازی و تفریحش؟ شکار وکُشتن موجود زنده فقط از روی شکم سیری و بوالهوسی  کار دُرُستی هن؟همه پیوندها